សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១២-២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន សង្កាត់អូរក្រសារ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សង្កាត់អូរក្រសារ មានសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១២-២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានទូទាំងសង្កាត់អូរក្រសារ។ ដោយអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស គណបក្សបានបន្តបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់បេក្ខភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផងដែរ៕

១

២

៣