សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១២~២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំអង្កោល


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំអង្កោល មានសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១២~២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំអង្កោល ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ។ ដោយអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស គណបក្សបានបន្តបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់បេក្ខភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមក្រុមប្រឹក្សាឃុំអង្កោលផងដែរ៕

១

២

៣

៤

៥

៦