កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីការងារគណៈឃោសនាអប់រំ ប្រចាំខែមករា និងលើកទិសដៅការងារខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីការងារគណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត ប្រចាំខែមករា លើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្តខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារជំនួយស្មារតី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប៕

1

2

3

4