ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ ប្រធានយុវជនគណបក្ស និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់គណៈឃោសនាអប់រំ


ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់គណៈឃោសនាអប់រំ៕

1

2

3

4

5

6